Externa resurser

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) på Riksdagens hemsida.

Svensk kod för bolagsstyrning publiceras av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad.

"Förtroende. Företagets viktigaste kapital." av Kristina Jarring Lilja är en bra bok om hur man förtroendefullt leder bolag. Boken beskriver också utförligt de olika rollerna som ingår i ledningsfunktionen.