Externa resurser

Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) på Riksdagens hemsida.

Svensk kod för bolagsstyrning publiceras av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad.

Rapaket är ett rapportpaket särskilt anpassat för det lilla företagets styrning. Det bygger på handson-erfarenhet av både lednings- och styrelsearbete och är framtaget för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt stöda företagets behov av struktur och rapportering inom ramen för bolagsstyrningen.

"The Nordic corporate governance model" är som titeln antyder en bok om den nordiska bolagsstyrningen. De generella delarna ihop men avsnittet om det specifikt svenska utgör tillsammans också den bästa beskrivningen av just svensk bolagsstyrning som jag har läst. Lämpat för styrelseledamöter med begränsad erfarenhet beskrivs roller, ansvarsfördelning och regelverk på ett lättläst och pedagogiskt sätt. Men det här är faktiskt inte en bok bara för nybörjare utan en som jag tycker att alla styrelseledamöter bör läsa.

"Förtroende. Företagets viktigaste kapital." av Kristina Jarring Lilja är en bra bok om hur man förtroendefullt leder bolag. Boken beskriver också utförligt de olika rollerna som ingår i ledningsfunktionen.

"Exponential Climate Solutions – How to Build Leading Sustainable Companies" av Rebecka Carlsson är en utmärkt bok för alla som är intresserade av innovation, hållbarhet och/eller företagande.